Okrúhly stôl u ombudsmanky (tlačová správa)

Bratislava, 10. 11. 2015: Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová spolu so zástupkyňami a zástupcami právnej, mimovládnej a akademickej obce dnes diskutovala o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nedávno publikoval prelomové rozhodnutie v prípade Oliari vs. Taliansko.

Okrúhly stôl, ktorý zorganizovala s platformou Životné partnerstvo v Kancelárii verejného ochrancu práv k dosahu rozsudku na Slovenskú republiku, sa zameriaval na právne východiská riešení postavenia všetkých osôb, ktoré žijú v trvalom partnerskom spolužití na Slovensku a neuzavreli alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. V predmetnom prípade skupina troch talianskych párov rovnakého pohlavia žalovala Taliansko za právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a za to, že im štát neumožnil prístup k žiadnej forme právneho uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Podľa súdu v Štrasburgu ich "faktické partnerstvo patrí pod kvalifikáciu rodinného života," na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa článku osem Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách.

23269a20-4597-4ab4-a35b-6ab1ad327478-crop.jpg65328efd-6c05-4190-97e2-db320f9b3beb-crop.jpg

Súd konštatoval, že talianska vláda "nedokázala splniť pozitívny záväzok a zabezpečiť, aby žiadatelia mali prístup k osobitnej právnej forme uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia" a preto Taliansko porušuje článok 8 dohovoru.

„Je dôležité hovoriť o tomto rozhodnutí v slovenskom kontexte. Štát sa zaviazal ochraňovať základné právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života (čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách) a právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života ( čl. 19 ods. 2 našej ústavy), ktoré patria každému človeku. To znamená, že každá rodina, bez ohľadu na jej zloženie podľa pohlavia, má podľa tohto záväzku požívať rovnakú právnu ochranu a uznanie zo strany štátu“, hovorí verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Verí, že všetky štátne orgány, ako aj verejný ochranca práv, majú preto na spoločnosť vplývať, aby verejnosť mohla prijať a porozumieť podstate týchto záväzkov.

Verejná ochrankyňa práv podporuje aktivity, ktorých cieľom je dosiahnutie úpravy slovenskej legislatívy tak, aby obsahovala rovnocennú ochranu pre všetky formy rodín a trvalého životného partnerstva.

„Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu je garantom minimálneho rozsahu ochrany ľudských práv v Európe a vo svojom prelomovom jednohlasnom rozhodnutí konštatoval, že k tomuto štandardu patrí aj právne uznanie párov rovnakého pohlavia. Súd v rozsudku poznamenal, že právne uznanie párov rovnakého pohlavia je zjavným trendom v členských krajinách Rady Európy, z ktorých väčšina tento typ legislatívy už prijala. Slovensko k nim, žiaľ, nepatrí,“ hovorí Martin Macko z platformy Životné partnerstvo.