Životné partnerstvo (alebo registrované partnerstvo) je formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb, ktorým sa zákonne vymedzuje vzájomné práva a povinnosti. Dnes už vyše 70 % obyvateľov EÚ žije v krajinách, ktoré právne uznávajú páry rovnakého pohlavia. Legislatívne býva životné partnerstvo upravené rôzne, a to z hľadiska vymedzenia okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje (páry rovnakého pohlavia, páry rôzneho pohlavia alebo oboje) ako aj rozsahu vzájomných práv a povinností (od úplne rovnakého ako pri manželstve až po len niektoré vymedzené práva a povinnosti ako je to v Českej republike a Maďarsku).

štáty uznávajúce manželstvá pre páry rovnakého pohlavia
štáty, v ktorých ústava zakazuje manželstvá pre páry rovnakého pohlavia
štáty umožňujúce párom rovnakého pohlavia uzatvoriť registrované partnerstvá
štáty právne neuznávajúce páry rovnakého pohlavia
zdroj: wikipedia

Našou snahou je aby životné partnerstvo bolo stabilnou súčasťou rodinného práva a vzhľadom na ústavou garantovanú rovnosť pred zákonom presadzujeme, aby bolo dostupné pre všetky páry (bez ohľadu na rodovú identitu či sexuálnu orientáciu ľudí, ktorí ich tvoria). Uvedomujeme si pritom, že rôzne páry majú rôzne záujmy a preferencie, ktoré treba skĺbiť. Kým páry rovnakého pohlavia chcú inštitút čo najpodobnejší manželstvu, ktoré je im nedostupné, páry rôzneho pohlavia, ktoré v súčasnosti majú možnosť uzavrieť manželstvo ale neurobili tak, by ocenili voľnejší inštitút s jednoduchšími administratívnymi postupmi pri jeho vzniku a zániku. Životné partnerstvo je kompromis, ktorý prináša jednoduchší proces vzniku a zániku, zahŕňa rovnaký obsah vzájomných práv a povinností ako manželstvo s možnosťou voľby či vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo, prípadne určenia jeho rozsahu. Vzorom môžu byť posledné právne úpravy v Estónsku, Malte a Chorvátsku.

Z dôvodu najlepšieho záujmu dieťaťa je nevyhnutné, aby tento inštitút upravoval vzťah k biologickým deťom partnerov alebo partneriek. Právne uznanie (a následná ochrana) rodinných vzťahov sú dôležité pri predchádzaní diskriminácie LGBTI rodičov a detí, pretože rodičia bez právneho uznania nemôžu rozhodovať o základných aspektoch života svojho dieťaťa, akými sú vzdelanie a zdravotná starostlivosť. Navyše často nemajú nárok na štátne dávky a daňové zvýhodnenia, ktoré sú špecificky zamerané na podporu rodín. Ďalšia neistota vznikne, ak biologický rodič dieťaťa zomrie. Životné partnerstvo zahŕňa zákonnú možnosť osvojenia biologického dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom za podmienky súhlasu druhého biologického rodiča.