Jana Jablonická Zezulová (1978)

vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť, kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako 10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Fedor Blaščák (1975)

je filozof a aktivista. Dlhodobo spolupracuje so Stanicou Žilina-Záriečie, na pôde ktorej spolu s Marekom Adamovom založil v roku 2007 iniciatívu Memory Kontrol. Neskôr v roku 2011 v trojici s architektom Martinom Jančokom spoločne iniciovali rekonštrukciu významnej pamiatky modernej architektúry na Slovensku - Novej synagógy od Petra Behrensa v Žiline, ktorej otvorenie je naplánované na máj roku 2016. Od roku 2007 spolupracuje so spoločnosťou TREND, pre ktorú vyvinul a dodnes vedie vzdelávací projekt Myslím ekonomicky. Spolu so Zuzanou Zimenovou založil a v rokoch 2012-2013 viedol Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky - kritickú platformu pre verejnú diskusiu o vzdelávaní, ktorá sa v roku 2014 pretransformovala do podoby verejnej kampane pod názvom Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. V roku 2012 stál pri zrode Asociácie firemných nadácií. V rokoch 2013-2015 bol členom neformálnej pracovnej skupiny, ktorá za neziskový sektor vyjednávala so štátom podobu asignačného modelu pre firmy. Táto aktivita viedla v apríli 2015 k podpisu Memoranda medzi MF SR a neziskovým sektorom. Žije v Bratislave, spoločne v partnerstve vychováva dve deti - 8-ročnú Sofiu a 5-ročného Borisa.

Martin Macko (1982)

vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Monika Šormanová (1986)

je dobrovoľníčka a aktivistka z Bojníc, pôsobí v Bratislave. Študovala na Fakulte humanitných štúdií UMB v Banskej Bystrici európske kultúrne štúdiá, následne pracovala v Prahe v neziskových organizáciách zameraných na dokumentaristiku a deti zo sociálne slabších rodín. Po príchode do Bratislavy sa aktívne venuje písaniu poézie, participuje na aktivitách zameraných na ľudské práva, organizuje workshopy a podujatia zamerané na podporu rozmanitosti a coming outu na pracovisku. Vo firme, v ktorej pracuje, zastáva líderskú rolu pre zamestnaneckú skupinu podporujúcu LGBT komunitu. Má milujúcu rodinu, úžasných priateľov a priateľky a ústretového zamestnávateľa. Žije s partnerkou v harmonickom vzťahu.