My, predstaviteľky a predstavitelia občianskej spoločnosti,

vychádzame z princípu, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Ľudské bytosti všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít majú právo na plné užívanie všetkých ľudských práv. Sexuálna orientácia a rodová identita sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a ľudskosti každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania. Homosexualita patrí k variantom ľudskej sexuality tak ako heterosexualita a vyskytuje sa medzi všetkými živými tvormi;

uznávame, že ľudia s homosexuálnou orientáciou majú schopnosť vytvárať si rovnako silné emocionálne väzby a vzťahy vrátane stabilných rodín ako heterosexuálni ľudia. Všetci ľudia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu majú právo založiť si rodinu. Rodiny existujú v rôznych formách;

vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko, tak už dávnejšie urobili. Slovenské LGBTI organizácie vznášajú túto požiadavku od roku 1994, ale nie sú brané vážne;

zdôrazňujeme, že neexistencia právneho uznania negatívne pôsobí na postavenie gejov a lesieb v spoločnosti. Tento fakt prispieva k tomu, že okolie ich vníma, akoby im chýbali rodinné hodnoty a zmysel pre zodpovednosť a neboli rovnocenní ostatným. Takisto to má priame dôsledky pre páry rovnakého pohlavia a ich rodiny, pretože sú vyňatí z ochrany a právnej vymožiteľnosti povinností, ktoré majú v manželstve k dispozícii páry rôzneho pohlavia. Transrodoví ľudia a ich manželia sú kvôli zmene údajov na dokladoch nútení podstúpiť rozvod a neexistuje pre nich žiadna dostupná alternatíva, ktorá by im umožnila dôstojne zabezpečiť už vytvorené rodiny. Prioritou musí byť najlepší záujem detí vyrastajúcich v týchto rodinách, a teda ich právo na rovnakú ochranu zo strany štátu bez diskriminácie na základe toho, že štát neuznáva rodinný status ich rodičov;

konštatujeme, že páry rovnakého pohlavia (gejské a lesbické páry) zdieľajú rovnaké hodnoty
a chcú sa brať z rovnakých dôvodov ako všetci ostatní:

aby prijali vzájomný sľub vernosti a podpory v šťastí aj v nešťastí a v zdraví aj v chorobe, a to verejne pred orgánom štátu v okruhu svojej rodiny a priateľov,

aby vytvorili právny zväzok uznaný štátom (štátom uznaný príbuzenský vzťah), ktorým by upravili praktické otázky spolužitia v domácnosti, spoločného majetku, dedenia, vzájomného zastupovania, vyživovacej povinnosti a pod.,

aby zabezpečili čo najvhodnejšie prostredie na výchovu svojich súčasných či budúcich detí;

Preto žiadame štátne orgány Slovenskej republiky, aby právne uznali rodiny založené pármi rovnakého pohlavia a umožnili im dôstojný, stabilný a šťastný život, najmä:

aby legislatíva uznala existenciu životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia, upravila spôsob ich evidencie a definovala ich vzájomné práva a povinnosti v rovnakom rozsahu ako v prípade manželstva,

aby existovala zákonná možnosť osvojenia biologického dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom pod podmienkou súhlasu druhého biologického rodiča,

pričom takýto právny inštitút bude dostupný pre všetky páry (bez ohľadu na rodovú identitu či sexuálnu orientáciu ľudí, ktorí ich tvoria),

a na tento účel zakladáme platformu Životné partnerstvo.

V Bratislave, dňa 17. 5. 2015