Odmietaním právneho uznania párov rovnakého pohlavia Slovensko porušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. (Tlačová správa)

Bratislava, 21. 7. 2015: Európsky súd pre ľudské práva dnes publikoval prelomové rozhodnutie v prípade Oliari vs. Taliansko. V ňom skupina troch talianskych párov rovnakého pohlavia žalovala Taliansko za porušenie článku 8 o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života Európskeho dohovoru za to, že im štát neumožnil prístup k žiadnej forme právneho uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Podľa súdu v Štrasburgu ich "faktické partnerstvo spadá pod kvalifikáciu rodinného života," na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa článku osem Dohovoru. Súd konštatoval, že talianska vláda "nedokázala splniť pozitívny záväzok a zabezpečiť, aby žiadatelia mali prístup k osobitnej právnej forme uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia" a preto Taliansko "porušuje článok 8" Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu je garantom minimálneho rozsahu ochrany ľudských práv v Európe a vo svojom dnešnom prelomovom jednohlasnom rozhodnutí konštatoval, že k tomuto štandardu patrí aj právne uznanie párov rovnakého pohlavia. Súd v rozsudku poznamenal, že právne uznanie párov rovnakého pohlavia je zjavným trendom v členských krajinách Rady Európy, z ktorých väčšina tento typ legislatívy už prijala. Slovensko k nim, žiaľ, nepatrí. Oddnes je jasné, že Slovenská republika porušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému sa prihlásila ešte v roku svojho vzniku.

Platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo je pripravená spolupracovať so všetkými politickými stranami pri uzákonení životných partnerstiev a spoločne tak prispieť k eliminácii rizika, ktoré ohrozuje reputáciu Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu založeného na rovnosti všetkých ľudí, ktorý si plní svoje medzinárodné záväzky.

Slovenské páry rovnakého pohlavia čakajú už príliš dlho. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov, tento sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. Jednoducho, vytvorí sa nový inštitút životného partnerstva pre všetky páry, ktoré dnes manželstvo uzavrieť nemôžu, alebo tak z rozličných dôvodov nechcú urobiť. Nikomu to neublíži, ale niektorým to pomôže.

Chceme veriť, že aj profesionálne skúsenosti súčasného predsedu Vlády SR Roberta Fica v oblasti ochrany ľudských práv, ktoré nadobudol v minulosti ako zástupca SR pred súdom v Štrasburgu, prispejú k optimálnemu legislatívnemu riešeniu, aby sa Slovensko mohlo čoskoro zaradiť do skupiny krajín, ktoré záväzok ochrany ľudských práv berú vážne a zároveň sa tým vyhne hanbe z prehry pred súdom v Štrasburgu v podobnom prípade, ak by k nemu v budúcnosti došlo.


Tlačová správa Európskeho súdu pre ľudské práva k tomuto prípadu: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-5136611-6342261?TID=cvxrfzzvyo


Citáty z odôvodnenia rozhodnutia:

174. S ohľadom na vyššie uvedené úvahy, sa súd domnieva, že kvôli neexistencii manželstva, majú páry rovnakého pohlavia, rovnako ako žiadatelia, osobitný záujem o získanie možnosti vstúpiť do formy občianskeho zväzku, alebo registrovaného partnerstva, pretože by to bol najvhodnejší spôsob, ktorým by mohol byť ich vzťah právne uznaný a ktorý by im zaručil primeranú ochranu – v podobe základných práv týkajúcich sa párov v stabilnom a trvalom vzťahu – bez zbytočných prekážok. Ďalej, súd už rozhodol, že takéto životné partnerstvá majú vlastnú hodnotu pre osoby žiadateľov, bez ohľadu na právne účinky, akokoľvek úzke, alebo široké, ktoré prinesú (pozri Vallianatos, citované vyššie, §81). Toto uznanie by aj prispelo k vnímaniu legitímnosti párov rovnakého pohlavia.

185. Na záver, pri nedostatku prevažujúceho záujmu spoločnosti predloženého talianskou vládou, voči ktorému by bolo potrebné vyvážiť závažné záujmy žiadateľov uvedené vyššie a so zreteľom na rozhodnutia domácich súdov o nich, v ktorých zostali bez povšimnutia, súd konštatuje, že talianska vláda prekročila priestor na voľnú úvahu a nesplnila svoj záväzok zabezpečiť, aby žiadatelia mali k dispozícii osobitný právny rámec, ktorý zaručí uznanie a ochranu ich rovnakopohlavného zväzku.