Predstavujeme Životné partnerstvo

Široká koalícia takmer štyroch desiatok mimovládnych organizácií dnes predstavila spoločnú platformu Životné partnerstvo s cieľom získať podporu verejnosti pre právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Navrhovaný právny inštitút životných partnerstiev (u nás známy aj ako registrované partnerstvá) je zároveň otvorený pre všetky páry, teda aj heterosexuálne, ktoré v súčasnosti majú možnosť uzatvoriť manželstvo, ale z rôznych dôvodov tak neurobili.

Platformu Životné partnerstvo tvorí 38 mimovládnych organizácií, ktoré chcú presvedčiť širokú verejnosť a vládu o potrebe právneho uznania životných partnerstiev.
Základným motívom kampane bude zverejňovanie osobných príbehov, ktoré ponúknu ľuďom na Slovensku možnosť zamyslieť sa a prehodnotiť ich názory na gejov a lesby.
„Je načase zviditeľniť páry rovnakého pohlavia žijúce medzi nami, vypočuť ich problémy a presadiť riešenia“
, zdôraznil predstaviteľ platformy Martin Macko. Platforma chce podľa neho „prostredníctvom osobných výpovedí párov rovnakého pohlavia a verejnej diskusie ukázať, že tieto páry majú rovnaké hodnoty a chcú sa brať z takých istých dôvodov ako všetci ostatní.“

Vo verejnej diskusii bude platforma prinášať aj nové dôrazy v reakcii na demografické trendy a s nimi spojené nové spoločenské fenomény, ako napr. rastúci počet a podiel osôb žijúcich v rôznych typoch neformálnych zväzkov a tiež dramaticky sa zvyšujúci podiel detí narodených mimo manželstva. Zástupca platformy Fedor Blaščák vysvetľuje:
„Nový inštitút životných partnerstiev znamená ponuku aj pre skupinu tých párov, ktoré z rôznych dôvodov odmietajú uzavrieť manželstvo ako tradičnú formu právneho uznania ich spoločných životných cieľov aj záväzkov. Dnes už ani na Slovensku nie je len jeden spôsob alebo jedna voľba, pokiaľ ide o vedenie vlastného rodinného alebo súkromného života. Nami navrhované životné partnerstvo je spoločným záujmom párov rovnakého aj rôzneho pohlavia a ich rodín.“

Inštitút životného partnerstva by mal priniesť rovnaký obsah vzájomných práv a povinností ako manželstvo, napríklad nárok na vznik bezpodielového spoluvlastníctva a uplatnenie si daňového bonusu. Z dôvodu najlepšieho záujmu dieťaťa je nevyhnutné, aby tento inštitút upravoval aj vzťah k biologickým deťom partnerov alebo partneriek. Svoju podporu týmto návrhom vyjadrila aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová: „Vítam a podporujem aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia dosiahnuť úpravu našej legislatívy tak, aby obsahovala ustanovenia o štátom uznanej forme spolužitia osôb, ktoré spĺňajú s výnimkou rozdielnosti pohlavia, všetky ostatné kritériá ustanovené pre uzavretie manželstva.“

Životné partnerstvo preto zahŕňa zákonnú možnosť osvojenia biologického dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom pod podmienkou súhlasu druhého biologického rodiča.
„Či už súhlasíte s tým, aby páry rovnakého pohlavia mali deti alebo nie, faktom je, že takéto rodiny na Slovensku existujú a nachádzajú sa v nich stovky detí, ktoré je potrebné chrániť a ktorých rodiny je potrebné uznať zákonmi a spoločnosťou“
, uvádza Jana Jablonická Zezulová z platformy.

„Podporujem a vítam aktivity, ktoré pripomínajú, že základné právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života (čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách) a právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života ( čl. 19 ods. 2 našej ústavy) patrí každému človeku a tiež, že každá rodina, bez ohľadu na jej zloženie podľa pohlavia požíva rovnakú ochranu a uznanie zo strany štátu a spoločnosti“, uzatvára ombudsmanka Jana Dubovcová.

Viac informácií o životnom partnerstve nájdete aj na www.zivotnepartnerstvo.sk. Platformu Životné partnerstvo koordinuje Iniciatíva Inakosť, ktorá sa snaží o právne uznanie párov rovnakého pohlavia od svojho vzniku v roku 2006. Požiadavku na prijatie zákona o registrovaných partnerstvách na Slovensku prvý raz vznieslo lesbické združenie Museion už v roku 1994.